Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học

   1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông) trong tỉnh.

 2.  Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp - nghề phổ thông của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường THPT và các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, dạy học theo Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở cấp THCS và THPT

b) Theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình giáo dục trung học trong tỉnh qua từng học kỳ, năm học. Tham mưu các chủ trương, biện pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trung học của tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan, phòng liên quan thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học, công tác giáo dục hòa nhập học sinh trung học khuyết tật.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc công tác xây dựng phòng thực hành, phòng học bộ môn, thư viện khối cơ sở giáo dục trung học; kiểm tra, đánh giá việc sử dụng và bảo quản sách, thiết bị dạy học; tham gia kiểm tra công nhận thư viện, phòng thực hành đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trong các trường trung học.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chủ trì tham mưu để tổ chức kiểm tra và đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia theo đúng các văn bản hướng dẫn.

g) Phối hợp với Văn phòng sở hướng dẫn các trường THPT và các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và xếp loại việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua đối với các cơ cở giáo dục trung học.

h) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đúng quy định hiện hành; xây dựng nội dung và kế hoạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học; tham gia chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

i) Chịu trách nhiệm chỉ đạo chương trình, nội dung bồi dưỡng học sinh dự thi cấp tỉnh, khu vực cấp trung học và học sinh giỏi quốc gia; tổ chức các kỳ thi giáo viên giỏi các cấp, thi HSG kỹ thuật, thực hành Lý-Hóa-Sinh, thi nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của học sinh trung học...

k) Phối hợp với Thanh tra sở trong việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến giáo dục trung học.

l) Chủ trì và phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động Đoàn - Đội - Hội trong các trường học; chủ trì hướng dẫn các cơ sở giáo dục về công tác y tế học đường, giáo dục dân tộc, giáo dục môi trường, giáo dục về dân số, giới tính, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động xã hội.

m) Giúp Giám đốc sở hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm và trực tiếp quản lý công tác dạy thêm, học thêm chương trình giáo dục trung học.

n) Theo dõi, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, tập thể khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.