ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

 

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: số 136, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thư điện tử: vanphongsgd@quangtri.gov.vn

- Số điện thoại: 02333.852.352

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ cơ quan

Điện thoại cá nhân

Email

Ghi chú

  1.  

Lê Thị Hương

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

136 Quốc lộ 9, TP Đông Hà

0914958999

lethihuongsgd@quangtri.gov.vn

 

  1.  

Mai Huy Phương

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

136 Quốc lộ 9, TP Đông Hà

0914082640

maihuyphuong@quangtri.gov.vn

 

  1.  

Võ Văn Minh

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

136 Quốc lộ 9, TP Đông Hà

0915240234

vovanminh@quangtri.gov.vn

 

  1.  

Đặng Thị Bé Trang

Chánh Thanh tra

Sở Giáo dục và Đào tạo

136 Quốc lộ 9, TP Đông Hà

0919511486

dangthibetrang@quangtri.gov.vn

 

III. ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Thanh tra Sở - SĐT cố định (gọi trong giờ hành chính): 0233 3852549

2. Bà Đặng Thị Bé Trang - Chánh Thanh tra - Di động: 0919 511 486