Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra sở

          1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền  quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc sở.

2.  Nhiệm vụ

a) Chủ trì xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc sở phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trường trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc sở và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong công tác quản lý, chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

d) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan Sở tiến hành thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

f) Thực hiện chức năng  xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

g) Giúp Giám đốc sở quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính. Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc sở ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính; công tác kiểm tra nội bộ cho các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Phối hợp với Công đoàn ngành hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân các cơ sở giáo dục.

h) Xây dựng lực lượng thanh tra:

-  Phối hợp với các phòng chức năng của Sở giúp Giám đốc sở tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên giáo dục chuyên trách và lực lượng cộng tác viên thanh tra của Sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho lực lượng cán bộ thanh tra chuyên trách và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong toàn ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh.

i) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở và của Thanh tra sở.

k) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc quyền quản lý của Sở.

           l) Thực hiện nhiệm vụ dự toán và sử dụng kinh phí cho hoạt động thanh tra, sử dụng và bảo quản tài sản, các phương tiện phục vụ cho công tác thanh tra, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thanh tra theo quy định.

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị