Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ

 1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2.  Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc sở xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc sở quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng cơ quan sở. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định đã ban hành.

c) Giúp Giám đốc sở quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên theo phân cấp. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế, xây dựng các văn bản hướng dẫn về nội dung tuyển dụng cho các đơn vị theo phân cấp quản lý của Sở; tổ chức tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ và giáo viên để trình Giám đốc sở hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Tham mưu Giám đốc sở về việc cử cán bộ, giáo viên đi học Thạc sỹ, Tiến sỹ, đi nước ngoài theo phân cấp quản lý; chủ trì giúp Giám đốc sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

e) Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động trong ngành giáo dục. Giúp Giám đốc sở quản lý việc chuyển, xếp ngạch công chức, viên chức; thực hiện xét duyệt nâng bậc lương, chuyển ngạch lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp.

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cơ quan sở; các chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở; bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện Sở quản lý theo phân cấp trình Giám đốc sở quyết định.

g) Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai và thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp đúng quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.

h) Phối hợp với Thanh tra sở và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc sở giải quyết, xử lý các sai phạm về công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật

i) Phối hợp với Thanh tra sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc chấp hành luật pháp và thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

l) Chủ trì, giúp Giám đốc sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành, của cơ quan sở; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ gốc cán bộ, thực hiện bổ sung, kiện toàn, bảo mật hồ sơ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

m) Hướng dẫn và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý.

n) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện để Giám đốc sở quyết định theo thẩm quyền hoặc Giám đốc sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo phân cấp quản lý.

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị