Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Tiểu học

          1. Chức năng

Gióp Gi¸m đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2.  Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra các trường tiểu học thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học của tiểu học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển gi¸o dục tiểu học của tỉnh.

b) Chủ tr×, phối hợp với c¸c cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học; đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học của c¸c cơ sở giáo dục tiểu học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ; c«ng tác phổ cập giáo dục tiểu học, công tác giáo dục dân tộc đối với trẻ trong độ tuổi tiểu học, công tác giáo dục trẻ tiểu học khuyết tật hòa nhập.

c) Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá các trường tiểu học trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học, việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn, tổ chức kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

e) Phối hợp với Văn phòng sở chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và xếp loại việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đối với các cơ sở giáo dục tiểu học.

f) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp; xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học; tham gia chỉ đạo theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học.

g) Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục tiểu học.

h) Phối hợp với Thanh tra sở trong việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục tiểu học.

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị