Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng”, ngày 10 tháng 4 năm 2017 Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thay thế Quyết định số 205/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở GD&ĐT Quảng Trị gồm có các thành viên có sau:

1.     Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT                     Trưởng ban

2.     Ông Phan Xuân Kiểu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT        Phó TB thường trực

3.     Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch CĐGD tỉnh            Phó Trưởng ban

4.     Bà Đặng Thị Bé Trang, PT Thanh tra Sở GD&ĐT        Ủy viên

5.     Ông Ngô Viết Đức, TP TCCB Sở GD&ĐT                  Ủy viên

6.     Ông Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT      Ủy viên

7.     Ông Lê Trường Sơn, TP GDTX-GDCN Sở GD&ĐT    Ủy viên

8.     Ông Nguyễn Quốc Hưng, TTV Sở GD&ĐT                 Ủy viên

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo là tham mưu, giúp Sở GD&ĐT triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN và tổ chức thực hiện theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở GD&ĐT theo quy định và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tỉnh; tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở GD&ĐT trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng bảo đảm cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng ở các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định.

Thanh tra Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng của Sở GD&ĐT./.

Thanh tra Sở

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị