Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện mục tiêu đề ra của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Phấn đấu có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề”, từ năm 2011 đến 2016 việc phân luồng sau trung học cơ sở ở Quảng Trị đã có sự chuyển biến tích cực.

Kêt quả phân luồng sau THCS và sau THPT được minh chứng trong các biểu tổng hợp sau đây:

PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ (từ 2011-2016)

Năm

Đơn vị

(Cấp huyện)

KẾT QỦA PHÂN LUỒNG

Tổng số HS lớp 9

Tốt nghiệp

Phân luồng

Học tiếp THPT

Học nghề

Đi NVQS

Các loại hình khác

1

Vĩnh Linh 

6212

6085

5261

71

0

753

2

Gio Linh 

7060

6994

6659

206

42

87

3

Đông Hà

6612

6568

6088

81

0

399

4

Triệu Phong

9362

9290

8558

194

0

538

5

TX Quảng Trị 

1703

1692

1642

12

 

38

6

Hải Lăng

8052

8005

7223

156

0

626

7

Cam Lộ

4069

4020

3656

0

145

219

8

Đakrông 

4587

4566

2568

265

14

1719

9

Hướng Hóa 

6724

6642

4983

195

108

1356

Cộng

54381

53862

46638

1180

309

5735

 

PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (từ 2011-2016)

STT

Đơn vị

(Cấp huyện)

KẾT QUẢ PHÂN LUỒNG

Tổng số HS lớp 12

Tốt nghiệp

Phân luồng

Vào ĐH

Học nghề

Đi NVQS

LĐ khác

1

Vĩnh Linh 

6110

5465

1603

722

169

2971

2

Gio Linh 

7238

6949

1833

1504

415

3197

3

Đông Hà

9031

8714

4567

1720

185

2242

4

Triệu Phong

9571

9339

3984

2586

331

2438

5

TX Quảng Trị 

1925

1867

1292

107

17

451

6

Hải Lăng

7389

7102

2314

1527

494

2767

7

Cam Lộ

3293

3152

1603

44

134

1371

8

Đakrông 

2064

1,765

320

305

95

1,045

9

Hướng Hóa 

4473

4179

1499

585

212

1883

Cộng

51094

48,532

19,015

9,100

2,052

18,365

 Trích báo cáo Số:  1181/BC-SGDĐT ngày 13/9/2016 của Sở GD&ĐT (Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng số kết quả PCGD Tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và Xóa mù chữ cho người lớn”) Thống kê của Sở GD&ĐT từ năm 2011- 2016

 Kết quả phân luồng sau THCS (năm 2011- 2016) như sau: toàn tỉnh có 54.381 học sinh đang học lớp 9, trong đó tốt nghiệp trung học cơ sở 53.862 em.Học tiếp THPT 46.638 em (86,6%); học nghề 1.180 em (2,2,%); tham gia nghĩa vụ quân sự 309 em (0,6%); các loại hình khác như vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp tại địa phương, bỏ học hoặc học nghề tự do... 5.735 em (10,6%).

Riêng năm học 2014-2015, kết quả phân luồng  như sau:

- Tổng số HS tốt nghiệp THCS là                                9648

- Trúng tuyển vào lớp 10 THPT:                     8533/9648, tỷ lệ 88,43%.

- Huy động vào lớp 10 bổ túc THPT (GDTX): 268/9648,  tỷ lệ   2,77%.

- Huy động vào TCN-GDTX, THCN:                 15/9648,  tỷ lệ   0.15%.

- Học sinh tham gia các loại hình khác:       832/9648, tỷ lệ 8,62%. (lý do: rời khỏi địa phương làm tại công ty, xí nghiệp, bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, lao động tại địa phương, học nghề tự do ...).

Đối chiếu với mục tiêu đề ra của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “phấn đấu có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề”, cho thấy việc phân luồng sau trung học cơ sở ở Quảng Trị đã có sự chuyển biến nhưng so với yêu cầu vẫn còn bất cập.

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tựu trung là nội dung và hình thức tuyên truyền về phân luồng chưa đa dạng, phong phú, nên chưa thuyết phục; công tác giáo dục hướng nghiệp tại các trường phổ thông ít nhiều còn mang tính hình thức; hệ thống trường nghề, trường trung cấp ở Quảng Trị ngành nghề đào tạo chưa đa dạng để người học lựa chọn, học sinh sau khi tốt nghiệp khó xin được việc làm ổn định. Một số trường liên kết với các trường phổ thông thiếu chặt chẽ để giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ hội tham gia thị trường lao động, liên thông cao đẳng, đại học… trong lúc đó, thị trường lao động hiện nay hết sức khắt khe, nhất là đối với lao động có tay nghề thấp. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các trường nghề… cho công tác phân luồng học sinh sau THCS còn bất cập. Một nguyên nhân nữa là sự mở rộng quá nhanh các trường THPT khiến học sinh sau khi tốt nghiệp đều chọn con đường học tiếp vào THPT, các trung tâm GDNN-GDTX không được hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất và đội ngũ nên rất khó thu hút học sinh vào học. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu việc làm,  một bộ phận phụ huynh có tâm lý cho con học đại học bằng mọi giá vì theo họ chỉ có vào Đại học, Cao đẳng thì mới có cơ hội việc làm nên việc phân luồng sau trung học cơ sở càng khó đạt được mục tiêu đề ra. Một mình ngành giáo dục không thể làm nổi.

Một số giải pháp: Để công tác phân luồng sau trung học cơ sở, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu lao động hợp lý, thiết nghĩ cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW; Chỉ thị số 10-CT/TW, của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” và các văn bản liên quan đến công tác phân luồng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Đảng về công tác phân luồng sau trung học cơ sở. Coi việc phân luồng là yếu tố quan trọng để cơ cấu lại nguồn nhân lực hợp lý, chất lượng.

 

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về lợi ích của việc dạy nghề và phân luồng học sinh sau trung học. Các cơ quan chức năng, các địa phương, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cần làm tốt công tác thông tin truyền thông bảo đảm mọi người dân dễ dàng tiếp cận với các loại thông tin về dạy nghề và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội.

 

Bên cạnh đó cần rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi đối tượng, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề. Thực hiện cơ chế, chính sách thực sự hấp dẫn đối với người học, người dạy và người sử dụng lao động là học sinh sau THCS, THPT đi học nghề. Chính sách đó được thể hiện qua học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt; hỗ trợ tạo việc làm và giới thiệu việc làm; chính sách thuế, chính sách lương, phụ cấp, vay vốn; chính sách đối với giáo viên… để người học, người dạy và người sử dụng lao động thấy có lợi.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dạy nghề; hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế chính sách về dạy nghề và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Cơ quan quản lý nhà nước không làm thay công tác quản trị của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Định hướng, điều chỉnh phân luồng học sinh theo các hướng giáo dục khác nhau của toàn bộ hệ thống giáo dục phù hợp với định hướng phát triển nhân lực quốc gia.

Cần đào tạo và tuyển dụng cán bộ làm công tác xã hội, thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp. Đào tạo giáo viên hướng nghiệp cho các trường phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở đào tạo nghề, đầu tư CSVC, đội ngũ cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, đi đôi với việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo hướng dạy nghề thật tốt đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương và của các ngành kinh tế.

 Xây dựng bộ phận làm công tác dự báo nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh góp phần đạt được mục tiêu đến năm 2020 Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Đổi mới công tác giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông: Phân luồng phải tạo lập con đường dẫn tới đích, ở các nước phát triển người ta hướng nghiệp cho học sinh ngay từ Tiểu học, vậy ít nhất chúng ta cũng nên hướng nghiệp cho học sinh ngay từ lớp 6, Học sinh phổ thông phải sớm được làm quen với thế giới việc làm và biết đánh giá đúng năng lực, thiên hướng đích thực của mình, từ đó các em sẽ sớm lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình. Các trung tâm GDNN-GDTX cần phối hợp chặt chẽ với các trường THCS, THPT trong công tác hướng nghiệp, mở các lớp dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề hoặc TCCN. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn tài liệu đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp học sinh có được nhận thức đúng về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp đồng thời cung cấp những kỹ năng khởi sự kinh doanh thành công.  Nhà trường cần quan tâm hình thành phẩm chất và kỹ năng mềm cho Học sinh để các em dần dần tiếp cận với các yêu cầu về thể chất cũng như năng lực trở thành “Công dân toàn cầu”.

Trên đây là một số đánh giá, nhận xét về tình hình phân luồng học sính sau THCS và THPT, căn cứ vào thực tế địa phương, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số nguyên nhân và  giải pháp rất mong được sự đồng tình ủng hộ của anh chị em giáo viên, viên chức, công chức góp ý bổ sung.

Phòng Giáo Dục Thường Xuyên - Chuyên Nghiệp

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị