Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

 

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Trên cơ sở Thông tư 40/2017/TT-BTC, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2017 và thay thế Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Các mức chi trên là mức tối đa, tùy theo khả năng ngân sách các đơn vị được quy định mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện. Các quy định khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Kinh phí chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong phạm vi dự toán được giao hàng năm.

 Tải văn bản>>

Phòng Kế hoạch – Tài chính - CSVC

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị