Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý các dự án

          1. Chức năng

  Ban quản lý các dự án (QLDA) giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý, điều hành các dự án xây dựng cơ bản do Sở Giáo dục - Đào tạo làm chủ đầu tư.

  2. Nhiệm vụ

   a). Ban QLDA có nhiệm vụ thực hiện các quy định trong Luật Xây dựng, các Nghị định của Chớnh phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên qua đến công tác xây dựng cơ bản.

   b). Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính - CSVC lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   c). Tổ chức thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

   d). Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

   e). Chuẩn bị hồ sơ mời dự thầu, tham mưu cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu; tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu;

   f). Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết và đưa công trỡnh hoàn thành vào khai thỏc, sử dụng.

   g). Chịu trỏch nhiệm tổ chức giám sát việc thi công xây dựng các hạng mục công trình.

   h). Lập báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư hàng năm: báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành.

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị